اگر ساکن کانادا هستید و یا اقامت کانادا را دارید و قصد دارید برای ویزای مهاجرتی مثل ویزای DV در کانادا اقدام کنید باید به سفارت امریکا واقع در مونتریال مراجعه کنید. دلیل این باید در سوال زیر به وضوح ذکر شده

? Q)  Why can’t I apply for my immigrant visa at a consular section other than Montreal

The Consular Section in Montreal is the only post in Canada with staff trained and equipped to process immigrant visas. Relevant law requires that applicants apply for immigrant visas in person. This requirement cannot be waived

سوال) چرا نمی توانم ویزای مهاجرتی خود را در یک بخش کنسولی غیر از مونتریال درخواست کنم؟

بخش کنسولی در مونتریال تنها پست در کانادا است که کارمندان آموزش دیده و مجهز به پردازش ویزاهای مهاجرتی را داراست. قانون مربوطه مستلزم آن است که متقاضیان به صورت حضوری برای ویزاهای مهاجرتی درخواست دهند. این الزام غیر قایل چشم پوشی است.

منبع

https://dvprogram.ir/?p=33602

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0