#خدمت #سربازی

در این بخش ارگان ها و درجه های نظامی فرم ۲۶۰ برای سهولت و همینطور صحت در اختیار شما قرار داده شده.

در بخش name of country نام کشور محل خدمت نوشته بشه

در بخش branch of service شاخه نظامی ذکر بشه مثلا نیروی زمینی ارتش

در بخش rank/position درجه نظامی ذکر بشه

در بخش military speciality تخصص نظامی ذکر بشه. اگر تخصصی ندارید none بنویسید.

موارد بالارو میتونید در جداول زیر سرچ کنید.

ارگان های نظامیمعادل انگلیسی
نیروهای زمینی ارتش
نیروهای هوایی ارتش
نیروی دریایی ارتش
Army Ground forces
Army Air Forces
Navy
نیروی انتظامی police یا law enforcement force
وزارت دفاعMinistry of Defense
سپاهIslamic Revolutionary Guard Corps یا (IRGC)
هوانیروز Army Aviation

درجهمعادل انگلیسی
سرباز صفرRecruit / Private E-1
سرباز دومPrivate E-2
سرباز یکمPrivate First Class
سرجوخهSpecialist / Corporal
گروهبانسومSergeant
گروهباندومStaff Sergeant
گروهبانیکمSergeant First Class
استواردومMaster Sergeant / First Sergeant
استواریکمSergeant Major
ستوانسومThird Lieutenant
ستواندومSecond Lieutenant
ستوانیکمFirst Lieutenant
سروانCaptain
سرگردMajor
سرهنگ دومLieutenant Colonel
سرهنگColonel
سرتیپ دومSecond Brigadier General
سرتیپBrigadier General
سرلشگرMajor General
سپهبدLieutenant General
ارتشبدFull General

Iranian Army

Rank groupGeneral/flag officersField/senior officersJunior officersOfficer cadet
ارتشبد
Arteshbod
سپهبد
Sepahbod
سرلشکر
Sarlashkar
سرتیپ
Sartip
سرتیپ دوم
Sartip dovom
سرهنگ
Sarhang
سرهنگ دوم
Sarhang dovom
سرگرد
Sargord
سروان
Sarvān
ستوان یکم
Sotvān yekom
ستوان دوم
Sotvān dovom
ستوان سوم
Sotvān sevom
دانشجوی دانشگاه افسری امام علی ع
Daneshjoye daneshgah afsari Imam Ali
GeneralLieutenant generalMajor generalBrigadier generalSecond brigadier generalColonelLieutenant colonelMajorCaptainFirst lieutenantSecond lieutenantThird lieutenantImam Ali Officers’ Academy
officer cadet

Other ranks

Rank groupSenior NCOsJunior NCOsEnlisted
استوار یکم
Ostovar yekom
استوار دوم
Ostovar dovom
گروهبان یکم
Goruhban yekom
گروهبان دوم
Goruhban dovom
گروهبان سوم
Goruhban sevom
سرجوخه
Sarjukheh
سرباز یکم
Sarbaz yekom
سرباز دوم
Sarbaz dovom
سرباز
Sarbaz
Chief warrant officerWarrant officer junior gradeSergeant first classSergeant second classSergeant third classCorporalPrivate first classPrivate second classPrivate

Iranian Air Force

Rank groupGeneral/flag officersField/senior officersJunior officersOfficer cadet
ارتشبد
Arteshbod
سپهبد
Sepahbod
سرلشکر
Sarlashkar
سرتیپ
Sartip
سرتیپ دوم
Sartip dovom
سرهنگ
Sarhang
سرهنگ دوم
Sarhang dovom
سرگرد
Sargord
سروان
Sarvan
ستوان یکم
Sotvan yekom
ستوان دوم
Sotvan dovom
ستوان سوم
Sotvan sevom
دانشجوی دانشگاه هوایی
Daneshjoye daneshgahe hawai
GeneralLieutenant generalMajor generalBrigadier generalSecond brigadier generalColonelLieutenant colonelMajorCaptainFirst lieutenantSecond lieutenantThird lieutenantShahid Sattari Aeronautical University
officer cadet

Other ranks

Rank groupSenior NCOsJunior NCOsEnlisted
استوار یکم
Ostovar yekom
استوار دوم
Ostovar dovom
گروهبان یکم
Goruhban yekom
گروهبان دوم
Goruhban dovom
گروهبان سوم
Goruhban sevom
سرجوخه
Sarjukheh
سرباز یکم
Sarbaz yekom
سرباز دوم
Sarbaz dovom
سرباز
Sarbaz
Chief warrant officerWarrant officer junior gradeSergeant first classSergeant second classSergeant third classCorporalPrivate first classPrivate second classPrivate

Iranian Air Defense Force

Rank groupGeneral/flag officersField/senior officersJunior officersOfficer cadet
ارتشبد
Artashbod
سپهبد
Sepehbod
سرلشکر
Sarlashkar
سرتیپ
Sartip
سرتیپ دوم
Sartip dome
سرهنگ
Sarhang
سرهنگ دوم
Sarhang dome
سرگرد
Sargard
سروان
Sroin
ستوان یکم
Stawan yakam
ستوان دوم
Stawan dome
ستوان سوم
Stawan some
دانشجوی دانشگاه هوایی
Danishjoye daneshgah hawai
GeneralLieutenant generalMajor generalBrigadier generalSecond brigadier generalColonelLieutenant colonelMajorCaptainFirst lieutenantSecond lieutenantThird lieutenantAir Defense Academy
officer cadet

Other ranks

Rank groupSenior NCOsJunior NCOsEnlisted
استوار یکم
Ostovar yekom
استوار دوم
Ostovar dovom
گروهبان یکم
Goruhban yekom
گروهبان دوم
Goruhban dovom
گروهبان سوم
Goruhban sevom
سرجوخه
Sarjukheh
سرباز یکم
Sarbaz yekom
سرباز دوم
Sarbaz dovom
سرباز
Sarbaz
Chief warrant officerWarrant officer junior gradeSergeant first classSergeant second classSergeant third classCorporalPrivate first classPrivate second classPrivate

Iranian Navy

Rank groupGeneral/flag officersField/senior officersJunior officersOfficer cadet
دریابد
Daryabod
دریاسالار
Daryasalar
دریابان
Daryaban
دریادار
Daryadar
دریادار دوم
Daryadar dovom
ناخدا یکم
Nakhoda yekom
ناخدا دوم
Nakhoda dovom
ناخدا سوم
Nakhoda sevom
ناوسروان
Navsarvan
ناوبان یکم
Navban yekom
ناوبان دوم
Navban dovom
ناوبان سوم
Navban sevom
دانشجوی دانشگاه امام خمینی ره
Daneshjuye daneshgahe imam khomeini
AdmiralVice admiralRear admiralFlotilla admiralSecond flotilla admiralCaptainCommanderLieutenant CommanderLieutenantLieutenant Junior GradeEnsignEnsign Junior GradeImam Khomeini Naval University
officer cadet

Other ratings

Rank groupSenior NCOsJunior NCOsEnlisted
ناواستوار یکم
Navostovar yekom
ناواستوار دوم
Navostovar dovom
مهناوی یکم
Mahnavi yekom
مهناوی دوم
Mahnavi dovom
مهناوی سوم
Mahnavi sevom
سرناوی
Sarnavi
ناوی یکم
Navi yekom
ناوی دوم
Navi dovom
ناوی
Navi
Master chief petty officerSenior chief petty officerChief petty officerFirst class petty officerSecond class petty officerThird class petty officerSeamanSeaman apprenticeSeaman recruit

Revolutionary Guard Corps Ground Forces

Rank groupGeneral/flag officersField/senior officersJunior officersOfficer cadet
ارتشبد پاسدار
Arteshbod pasdar
سپهبد پاسدار
Sepahbod pasdar
سرلشکر پاسدار
Sarlashkar pasdar
سرتیپ پاسدار
Sartip pasdar
سرتیپ دوم پاسدار
Sartip dovom pasdar
سرهنگ پاسدار
Sarhang pasdar
سرهنگ دوم پاسدار
Sarhang dovom pasdar
سرگرد پاسدار
Sargord pasdar
سروان پاسدار
Sarwan pasdar
ستوان یکم پاسدار
Sotwan yekom pasdar
ستوان دوم پاسدار
Sotwan dovom pasdar
ستوان سوم پاسدار
Sotwan sevom pasdar
دانشجوی دانشگاه افسری امام حسین ع
Daneshjoye daneshgah afsari imam Hosein
GeneralLieutenant generalMajor generalbrigadier generalSecond brigadier generalColonelLieutenant colonelMajorCaptainFirst lieutenantSecond lieutenantThird lieutenantImam Hossein University
officer cadet

Other ranks

Rank groupSenior NCOsJunior NCOsEnlisted
رزم‌دار یکم
Razmdar yekom pasdar
رزم‌دار دوم
Razmdar dovom pasdar
رزم‌آور یکم
Razmavar yekom pasdar
رزم‌آور دوم
Razmavar dovom pasdar
رزم‌آور سوم
Razmavar sevom pasdar
رزم‌یار
Razmyar pasdar
سرباز یکم
Sarbaz yekom pasdar
سرباز دوم
Sarbaz dovom pasdar
سرباز
Sarbaz pasdar
Chief warrant officerWarrant officer junior gradeSergeant first classSergeant second classSergeant third classCorporalPrivate first classPrivate second classPrivate

Revolutionary Guard Corps Navy

Rank groupGeneral/flag officersField/senior officersJunior officersOfficer cadet
دریابد پاسدار
Daryabod pasdar
دریاسالار پاسدار
Dryasalar pasdar
دریابان پاسدار
Daryaban pasdar
دریادار پاسدار
Daryadar pasdar
دریادار دوم پاسدار
Daryadar dome pasdar
ناوسالار یکم
Nakhuda yakam pasdar
ناوسالار دوم
Nakhuda dome pasdar
ناوسالار سوم
Nakhuda some pasdar
ناوسروان پاسدار
Nausroan pasdar
ناوبان یکم پاسدار
Nauban yakam pasdar
ناوبان دوم پاسدار
Nauban dome pasdar
ناوبان سوم پاسدار
Nauban some pasdar
دانشجوی دانشگاه افسری امام حسین ع
Danishjoye daneshgah afsari amam hasina
AdmiralVice admiralRear admiralFlotilla admiralSecond flotilla admiralCaptainCommanderLieutenant CommanderLieutenantLieutenant Junior GradeEnsignEnsign Junior GradeImam Hossein University
officer cadet

Other ratings

Rank groupSenior NCOsJunior NCOsEnlisted
ناودار یکم
Nawastwar yakam pasdar
ناودار دوم
Nawastwar dome pasdar
ناویار یکم
Mahnawi yakam pasdar
ناویار دوم
Mahnawi dome pasdar
ناویار سوم
Mahnawi some pasdar
سرناوی
Sernaoui pasdar
ناوی یکم
Nawi yakam pasdar
ناوی دوم
Nawi dome pasdar
ناوی
Nawi pasdar
Master chief petty officerSenior chief petty officerChief petty officerFirst class petty officerSecond class petty officerThird class petty officerSeamanSeaman apprenticeSeaman recruit

Revolutionary Guard Corps Aerospace Force

Rank groupGeneral/flag officersField/senior officersJunior officersOfficer cadet
ارتشبد پاسدار
Arteshbod pasdar
سپهبد پاسدار
Sepahbod pasdar
سرلشکر پاسدار
Sarlashkar pasdar
سرتیپ پاسدار
Sartip pasdar
سرتیپ دوم پاسدار
Sartip dovom pasdar
سرهنگ پاسدار
Sarhang pasdar
سرهنگ دوم پاسدار
Sarhang dovom pasdar
سرگرد پاسدار
Sargord pasdar
سروان پاسدار
Sarwan pasdar
ستوان یکم پاسدار
Sotwan yekom pasdar
ستوان دوم پاسدار
Sotwan dovom pasdar
ستوان سوم پاسدار
Sotwan sevom pasdar
دانشجوی دانشگاه افسری امام حسین ع
Daneshjoye daneshgah afsari imam Hosein
GeneralLieutenant generalMajor generalbrigadier generalSecond brigadier generalColonelLieutenant colonelMajorCaptainFirst lieutenantSecond lieutenantThird lieutenantImam Hossein University
officer cadet

Other ranks

Rank groupSenior NCOsJunior NCOsEnlisted
رزم‌دار یکم
Razmdar yekom pasdar
رزم‌دار دوم
Razmdar dovom pasdar
رزم‌آور یکم
Razmavar yekom pasdar
رزم‌آور دوم
Razmavar dovom pasdar
رزم‌آور سوم
Razmavar sevom pasdar
رزم‌یار
Razmyar pasdar
سرباز یکم
Sarbaz yekom pasdar
سرباز دوم
Sarbaz dovom pasdar
سرباز
Sarbaz pasdar
Chief warrant officerWarrant officer junior gradeSergeant first classSergeant second classSergeant third classCorporalPrivate first classPrivate second classPrivate

Law Enforcement Force of Islamic Republic of Iran

Rank groupGeneral/flag officersField/senior officersJunior officersOfficer cadet
General
ارتشبد
Lieutenant general
سپهبد
Major general
سرلشگر
Brigadier general
سرتیپ
Second brigadier general
سرتیپ دوم
Colonel
سرهنگ
Lieutenant colonel
سرهنگ دوم
Major
سرگرد
Captain
سروان
First lieutenant
ستوان یکم
Second lieutenant
ستوان دوم
Third lieutenant
ستوان سوم
Amin Police Academy
officer cadet
دانشجوی دانشگاه انتظامی امین

Other ranks

Rank groupSenior NCOsJunior NCOsEnlisted
Command sergeant major
استوار یکم
Sergeant major
استوار دوم
First sergeant
گروهبان یکم
Second sergeant
گروهبان دوم
Third sergeant
گروهبان سوم
Corporal
سرجوخه
Specialist
سرباز یکم
Private first class
سرباز دوم
Private
سرباز

Forest and Rangeland Protection Unit and Prison Defense and Protection Unit ranks

Rankپاسیار دوم
Pasyar domev
پاسیار یکم
Pasyar yakam
سرپاسیار دوم
Sarpasyar dome
سرپاسیار یکم
Sarpasyar yakam
حافظ سوم
Hafez some
حافظ دوم
Hafez dome
حافظ یکم
Hafez yakam
حافظ
Hafez
محافظ دوم
Muhafiz dome
محافظ یکم
Muhafiz yakam
محافظ
Muhafiz

منبع این مطلب در ویکیپدیا اینجا کلیک کنید.

اگر اصطلاح دقیق تری میدانید در بخش نظرات مطرح کنید تا اضافه شود.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0