فرم های مورد نیاز برای سهولت دسترسی شما

فرم آنلاین DS-260
فرم آنلاین DS-5501
فرم آنلاین بازیابی Confirmation Number
Form I-134 (PDF, 1.17 MB) منبع: uscis
Instructions for Form I-134 (PDF, 952.43 KB) منبع: uscis
فرم DS-5535 صرفا جهت آشنایی (فرم اصلی نیست!)
لینک دانلود فرم i-134
لینک دانلود فرم W2
لینک دانلود فرم 1040

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0