سایت سفارت های امریکا در انکارا، ابوظبی، ایروان، تهران

ماموریت سفارتهای ایالات متحده، پیشبرد منافع ایالات متحده است.

در این بخش سایت سفارت امریکا در ایروان، سفارت امریکا در انکارا، سفارت امریکا در ابوظبی که به زبان فارسی صحبت میکنند اماده شده و در خارج از این سه سفارت باید توانایی صحبت به زبان کشور میزبان یا زبان انگلیسی را داشته باشید علاوه برا آن شرط اقامت مصاحبه شونده در کشر میزبان برای سفارت امریکا درآن کشور بسیار حائز اهمیت است.

U.S. Embassy Ankara
https://tr.usembassy.gov/

U.S. Embassy Yerevan
https://am.usembassy.gov/

U.S. Embassy Abu Dhabi
https://ae.usembassy.gov/

Virtual Embassy Tehran
https://ir.usembassy.gov/

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0