مطابق با آخرین آمار لاتاری اعلام شده، تعداد ثبت نام کنندگان و برندگان لاتاری 2013 به شرح زیر است:
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از کل دنیا (پرونده های ثبت شده): 7,941,332
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی در کل دنیا: 4,636,023
تعداد کل افراد ثبت نام شده از دنیا (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 12,577,355
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از ایران (پرونده های ثبت شده): 369,118
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی از ایران: 323,292
تعداد کل افراد ثبت نام شده از ایران (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 692,410
تعداد برندگان کل دنیا: 110,858
تعداد برندگان از آسیا: 13,931
تعداد برندگان از آفریقا: 60684
تعداد برندگان از اروپا: 33,088
تعداد برندگان از امریکای شمالی: 16
تعداد برندگان اقیانوسیه:2,046
تعداد برندگان امریکا جنوبی، امریکا مرکزی و جزایر کارائیب: 1,093
تعداد برندگان ایران: 6,029
تعداد کل ویزاهای صادر شده در دنیا: 52,571
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آسیا: 9,785
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اروپا: 17,296
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آفریقا: 23,607
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اقیانوسیه: 838
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکای شمالی: 16
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکا جنوبی، امریکای مرکزی و جزایر کارائیب: 1,029
تعداد کل ویزاهای صادر شده در ایران: 3,802

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0