خلاصه مقررات نقل و انتقال پول و سرمایه از ایران به آمریکا در چهارچوب مقررات OFAC

👈 مواردی که مشمول مجوز عمومی (General License) افک می شود:
✅ فروش اموال منقول و غیرمنقولی که پیش از مهاجرت به‌ آمریکا خریداری شده است.
✅ فروش اموالی که به فرد در ایران به ارث رسیده است.
✅ انتقال پول و وجه نقدی که به فرد به ارث رسیده است.
✅ انتقال پولی که به عنوان هدیه به فرد در ایران داده شده است.
✅ دریافت مال غیرمنقول به عنوان هدیه در ایران.
👈 مواردی که مشمول مجوز عمومی افک نیست و نیاز به مجوز خاص دارد:
⛔️ فروش اموالی که پس از مهاجرت فرد به آمریکا خریداری شده است.
⛔️ فروش و انتقال ساختمان هایی که بعد از مهاجرت فرد به آمریکا ساخته شده است.
⛔️دریافت مال منقول به عنوان هدیه در ایران.
⛔️ فروش بیزینس و کسب و کار در ایران.
⛔️داشتن حساب بانکی در هر یک از بانک های ایران.
⛔️ بستن حساب بانکی فرد در ایران و انتقال وجوه موجود در حساب.
⛔️خرید هرگونه مال منقول و غیرمنقول جدید در ایران.
🛬🛃 هیچ گونه محدودیتی از نظر مبلغ وجه نقدی (Cash) که افراد مجازند با خود وارد آمریکا کنند وجود ندارد‌.
👈در صورتیکه مبلغ همراه فرد بیش از ده هزار دلار باشد فرد موظف است مبلغ همراه خود را به ماموران اداره گمرکات و مرزبانی(CBP) آمریکا در فرودگاه اعلام کند‌ اما هیچ سقفی برای مبلغی که به صورت نقد می تواند وارد آمریکا شود وجود ندارد.
👈 اداره گمرکات و مرزبانی آمریکا هیچ گونه عوارض گمرکی از وجه نقدی که افراد همراه خود وارد آمریکا می کنند دریافت نمی کند. افراد شخصا مسئول بررسی تبعات مالیاتی و پرداخت مالیات (چنانچه مبلغ همراه فرد طبق مقررات مشمول مالیات باشد) هستند و اداره گمرکات و مرزبانی دخالتی در این زمینه ندارد.
👈 مجاز بودن ورود پول به صورت وجه نقد به آمریکا ارتباطی به مقررات OFAC و تحریم های ایالات متحده علیه ایران ندارد و چنانچه انتقال وجه از ایران به آمریکا مطابق مقررات افک نیاز به مجوز داشته باشد باید پیش از انتقال وجه به آمریکا چه از طریق بانک و چه به صورت نقد همراه مسافر مجوز لازم اخذ شود.

🇺🇸⚖️ افرادی که به آمریکا مهاجرت می کنند می توانند لوازم شخصی و وسایل منزل خود را تا ده سال از تاریخ اولین ورودشان به آمریکا بدون پرداخت هزینه های گمرکی به آمریکا وارد کنند‌.
👈 افرادی که بیش از ده اما کمتر از ۲۵ سال از ورودشان به آمریکا گذشته برای انتقال وسایل منزل و لوازم شخصی خود بدون پرداخت عوارض گمرکی باید دلیل قانع کننده ای داشته باشند که نشان دهد عدم انتقال اموال مذکور به آمریکا ناشی از عوامل غیرقابل پیش‌گیری و خارج از کنترل آن‌ها بوده است.

[membership_protected_links]