مطابق با آخرین آمار لاتاری اعلام شده، تعداد ثبت نام کنندگان و برندگان لاتاری 2024 به شرح زیر است:
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از کل دنیا (پرونده های ثبت شده): ؟
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی در کل دنیا: ؟
تعداد کل افراد ثبت نام شده از دنیا (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): ؟
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از ایران (پرونده های ثبت شده): ؟
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی از ایران: ؟
تعداد کل افراد ثبت نام شده از ایران (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): ؟
تعداد برندگان کل دنیا:
تعداد برندگان از آسیا:
تعداد برندگان از آفریقا:
تعداد برندگان از اروپا:
تعداد برندگان از امریکای شمالی:
تعداد برندگان اقیانوسیه:
تعداد برندگان امریکا جنوبی، امریکا مرکزی و جزایر کارائیب:
تعداد برندگان ایران:
تعداد کل ویزاهای صادر شده در دنیا: ؟
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آسیا: ؟
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اروپا: ؟
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آفریقا: ؟
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اقیانوسیه: ؟
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکای شمالی: ؟
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکا جنوبی، امریکای مرکزی و جزایر کارائیب: ؟
تعداد کل ویزاهای صادر شده در ایران: ؟

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0