✅ گواهی پلیس فقط در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر:

🔹 شهروندان غیر ایرانی که بعد از 16 سالگی، به مدت بیش از 6 ماه در کشور تابعیت خود اقامت داشتند، باید گواهی پلیس از آن کشور ارائه کنند.

🔹 افرادی که در حال حاضر در کشوری غیر از ایران اقامت می‌کنند و بعد از 16 سالگی، به مدت بیش از 6 ماه در این کشور اقامت داشتند، باید گواهی پلیس از این کشور ارائه کنند.

🔹 افرادی که بعد از 16 سالگی، به مدت بیش از 12 ماه در کشوری غیر از ایران اقامت داشتند، باید گواهی پلیس از آن کشور ارائه کنند.

🔹 افرادی که به هر علتی در کشوری بازداشت شده‌اند، باید گواهی پلیس از آن کشور ارائه کنند.

🔺 برای مدت سکونت در ایران، نیازی به ارائه گواهی عدم سوءپیشینه از ایران نیست چون قابل استناد نمی‌باشد.

[membership_protected_links]