البته سایت برای این کار زیاده ولی برای اونایی که به ریاضی علاقه دارن و میخوان یه روش سنتی رو یاد بگیرن به این صورته که ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳبه ﺳﻦ اﻓﺮاد در ﻳﻚ زﻣﺎن ﺧﺎص ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺳـﻦ ﻓـﺮد را ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ روز، ﻣﺎه و ﺳﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ روز، ﻣـﺎه و ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻋﺪدﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻢ ﻛﻨیم. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺗﻔﺮﻳـﻖ ﻋـﺪدﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز و ﻣﺎه ﺗﺎرﻳﺦ وﻻدت از ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳـﻦ اﻋـﺪاد ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﺧﺮد ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻣﺎه به 30 روز و ﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل به 12 ﻣﺎه، ﺑﻪ روز یا ﻣﺎه ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد.

ﻣﺜال :

ﺗﺎرﻳﺦ وﻻدت ﻓﺮيد 20 / 5 / 60 اﺳﺖ، ﺳﻦ او را در ﺗﺎرﻳﺦ 10 / 6 / 79 ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻳـﻞ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻴﺸﻮد :

20 / 0 / 19 = 20 / 5 / 60 – 40 / 5 / 79 = 20 / 5 / 60 – 10 / 6 / 79

ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻦ ﻓﺮد در ﺗﺎرﻳﺦ ذﻛﺮ ﺷﺪه 19 ﺳﺎل و 20 روز اﺳﺖ.


یه راه راحت تر https://www.bahesab.ir/time/age

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0