NIE اختصاری برای “استثناء منافع ملی” است. با NIE، مردم می توانند اجازه ورود به ایالات متحده را بر اساس ضرورت فوری به دست آورند.

به عنوان مثال، این معافیت ها به افرادی که در مراقبت های بهداشتی و یا انجام تحقیقات در مورد مهار پاندمی Covid-19 کار می کنند، اعطا شده است. همچنین، دانشمندان، افراد کسب و کار، سرمایه گذاران یا ورزشکاران حرفه ای ممکن است اگر کارشان از علاقه ملی به ایالات متحده استفاده شود، ممکن است NIE دریافت کند.