آیا این در تقاضای ویزای من تاثیر می گذارد؟

سپاه از آوریل سال ۲۰۱۹ به عنوان یک سازمان تروریستی بیگانه تعیین شده و برای دهه ها در خشونت و ترور دخیل بوده است. بر اساس قانون مهاجرت و ملیت، اتباع خارجی که از یک سازمان تروریستی پشتیبانی مادی می کنند و یا ارتباط مشخصی با یک سازمان تروریستی دارند که در قانون مهاجرت و ملیت ذکر شده است
(١) واجد شرایط ویزای ایالات متحده نیستند،
(٢) واجد شرایط ورود به ایالات متحده نیستند،
(٣) واجد شرایط حقوق پناهندگی و یا دریافت سایر مزایای مهاجرت طبق قوانین ایالات متحده نیستند، و
(۴) احتمال اخراج آنها از ایالات متحده وجود دارد.

با بررسی جداگانه بر پایه هر مورد خاص، وزارت امنیت میهن می تواند به درخواست وزارت امور خارجه، معافیتی را صادر کند که صدور ویزای غیر مهاجرتی به یک متقاضی که به دلیل تعیین سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی فاقد صلاحیت شناخته می شود را مقدور می کند. چنین معافیتی در مورد ویزای مهاجرت وجود ندارد.

ایران باید حمایت خود از تروریسم از جمله استفاده از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای گسترش ترور و خشونت در خاورمیانه و فراتر از آنرا متوقف کند.

چرا افرادی که “قبل” از اضافه شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان های تروریستی خدمت سربازی خود را در این سازمان گذرانده اند به عنوان ارتباط با سازمان تروریستی از دریافت ویزا و ورود به آمریکا محروم شده اند؟ آیا قانون در این مورد عطف به ما سبق می شود؟

  • خیر. قانون در این زمینه عطف به ما سبق نمی شود اما وزارت خارجه آمریکا مدعی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سال ۱۹۸۵ یک سازمان تروریستی بوده است که علیه منافع آمریکا اقدام می کرده است.
    مطابق قوانین آمریکا سازمان های تروریستی به سه دسته تقسیم می شوند:
  • سازمان های تروریستی نوع یک (Tier I) که به عنوان Foreign Terrorist Organization شناخته می شوند.
  • سازمان های تروریستی نوع دو (Tier II) که نام آن ها در Terrorist Exclusion List قرار می گیرد.
  • سازمان های تروریستی نوع سه (Tier III) که به نام آن ها در هیچ فهرستی ثبت نمی شود.
    تعیین مصادیق دو دسته نخست بر عهده وزارت خارجه آمریکا است و نیاز به اعلام رسمی این وزارتخانه دارد. اما بررسی و احراز عضویت یک فرد در سازمان های تروریستی نوع سوم صرفا در اختیار افسران کنسولی و مهاجرتی است.
    وزارت خارجه آمریکا مدعی است که درخواست ویزای افرادی که پیش از درج رسمی نام سپاه به عنوان یک گروه تروریستی نوع یک در این سازمان خدمت کرده اند به این دلیل رد شده است که سپاه پاسداران از سال ۱۹۸۵ به دلیل تلاش برای صدمه به منافع آمریکا بویژه در لبنان و خلیج فارس یک گروه تروریستی نوع سه بوده است. بنابراین وزارت خارجه استدلال می کند که افسران کنسولی حق دارند درخواست ویزای افرادی را که به هر نحو در این سازمان کار کرده اند به عنوان عضویت در یک سازمان تروریستی رد کنند و تصمیمات افسران کنسولی نیز در این زمینه قطعی و غیرقابل رسیدگی قضایی است.

? منبع https://ir.usembassy.gov/fa/visas-fa-2-2/faqs-fa

سوال متداول در رابطه با افرادی که خدمت سربازی خود را در #سپاه پاسداران گذرانده اند:

چرا افرادی که “قبل” از اضافه شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان های تروریستی خدمت سربازی خود را در این سازمان گذرانده اند به عنوان ارتباط با سازمان تروریستی از دریافت ویزا و ورود به آمریکا محروم شده اند؟ آیا قانون در این مورد عطف به ما سبق می شود؟

خیر. قانون در این زمینه عطف به ما سبق نمی شود اما وزارت خارجه آمریکا مدعی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سال ۱۹۸۵ یک سازمان تروریستی بوده است که علیه منافع آمریکا اقدام می کرده است.
مطابق قوانین آمریکا سازمان های تروریستی به سه دسته تقسیم می شوند:

سازمان های تروریستی نوع یک (Tier I) که به عنوان Foreign Terrorist Organization شناخته می شوند.

سازمان های تروریستی نوع دو (Tier II) که نام آن ها در Terrorist Exclusion List قرار می گیرد.

سازمان های تروریستی نوع سه (Tier III) که به نام آن ها در هیچ فهرستی ثبت نمی شود.
تعیین مصادیق دو دسته نخست بر عهده وزارت خارجه آمریکا است و نیاز به اعلام رسمی این وزارتخانه دارد. اما بررسی و احراز عضویت یک فرد در سازمان های تروریستی نوع سوم صرفا در اختیار افسران کنسولی و مهاجرتی است.
وزارت خارجه آمریکا مدعی است که درخواست ویزای افرادی که پیش از درج رسمی نام سپاه به عنوان یک گروه تروریستی نوع یک در این سازمان خدمت کرده اند به این دلیل رد شده است که سپاه پاسداران از سال ۱۹۸۵ به دلیل تلاش برای صدمه به منافع آمریکا بویژه در لبنان و خلیج فارس یک گروه تروریستی نوع سه بوده است. بنابراین وزارت خارجه استدلال می کند که افسران کنسولی حق دارند درخواست ویزای افرادی را که به هر نحو در این سازمان کار کرده اند به عنوان عضویت در یک سازمان تروریستی رد کنند و تصمیمات افسران کنسولی نیز بر اساس قاعده Consular nonreviewability قطعی و غیرقابل رسیدگی قضایی است.