واکسن Td آنچه باید بدانید

کزاز و دیفتری بیماریهای بسیار جدی هستند. امروزه این بیماریها در ایاالت متحده بسیار نادر هستند، اما افرادی که به آنها مبتال میشوند، اغلب مشکالت بسیار جدی دارند. واکسن Td برای حفاظت نوجوانان و بزرگساالن از این دو بیماری مورداستفاده قرار میگیرد.
کزاز و دیفتری، هر دو عفونتهایی هستند که به دلیل وجود باکتری ایجاد میشوند. دیفتری از طریق سرفه و عطسه از شخصی به شخص دیگر سرایت میکند. باکتری ناقل کزاز از طریق بریدگیها، خراشها یا زخمها به درون بدن منتقل میشوند.
TETANUS ( کزاز ) باعث سفت و سخت شدن عضالت در کل بدن میشود.
این بیماری میتواند باعث سفت شدن عضالت در سر و گردن شود، به طوریکه نمیتوانید دهانتان را باز کنید، چیزی بخورید، یا حتی گاهی نفس بکشید. از هر 10 نفر فرد مبتال به کزاز 1 نفر، حتی پس از دریافت بهترین مراقبتهای پزشکی، جان خود را از دست میدهد.
دیفتری باعث ایجاد یک پوشش ضخیم در انتهای گلو میشود. میتواند باعث مشکالت تنفسی، فلج شدن، نارسایی قلبی و مرگ شود. قبل از اختراع واکسن، هرساله بیش از 200,000 مورد دیفتری و صدها مورد کزاز در ایاالت متحده گزارش میشد. از زمان شروع واکسیناسیون، گزارشهای موارد هر دو بیماری تا حدود %99 کاهش یافته است.

واکسن واریسال (آبله مرغان) آنچه باید بدانید

واریسال که آبله مرغان نیز نامیده میشود یک بیماری ویروسی بسیار مسری است. این بیماری در اثر ویروس واریسال زوستر ایجاد شود.
آبله مرغان معموال سن 12 ماهگی، نوجوانان، بزرگسالان، زنان باردار و افرادی که دارای سیستم های ایمنی ضعیفی هستند خطرناک باشد.
آبله مرغان باعث بروز بثورات خارشدار میشود که معمولا حدود یک هفته به طول میانجامد. همچنین میتواند باعث بروز عوارض ذیل شود:
‚ تب
‚ خستگی
‚ بیاشتهایی
‚ سردرد
عوارض شدیدتر و خطرناکتر میتواند شامل موارد ذیل شود:
‚ عفونتهای پوستی
‚ ذاتالریه )پنومونی(
‚ ورم رگهای خونی
‚ ورم پوششهای مغزی و/ یا طناب نخاعی ( انسفالیت یا مننژیت )
‚ عفونتهای خونی، استخوانی یا عفونت مفاصل
برخی افراد به قدری مریض میشوند که نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارند. وقوع مرگ در اثر ابتال به ابله مرغان اغلب اتفاق نمیافتد اما ممکن است برخی از افراد در اثر ابتال به این ویروس تمامی افراد در ایاالت متحده بمیرند. قبل از واکسن واریسال، تقریبا میانگین 4 میلیون نفر در هر سال، آبله مرغان میگرفتند.
حداقل 5 یا 6 روز از حضور بچه هایی که ابله مرغان میگیرند معموال در مدرسه یا مهدکودک جا می مانند.
برخی از افرادی که به ابله مرغان مبتال میشوند سالها بعد دچار بثورات دردناکی میشوند که زونا نام دارد )همچنین تحت عنوان هرپس زوستر شناخته میشود.

واکسن MMR ( سرخک، سرخچه و اوریون ) آنچه باید بدانید

سرخک، سرخچه و اوریون بیماریهای ویروسی هستند که پیامدهایی جدی به همراه دارند. قبل از واکسن، این بیماریها در ایاالت متحده، به ویژه در میان کودکان بسیار شایع بودند. این بیماریها هنوز هم دربخشهای بسیاری از جهان شایع هستند.

سرخک

ویروس سرخک باعث ایجاد عالئمی میشود که میتواند شامل تب،سرفه، آبریزش بینی و قرمزی چشم ها باشد که اغلب همراه با بثوراتی است که کل بدن را میپوشاند.
سرخک ممکن است به عفونت گوش، اسهال و ذاتالریه )پنومونی( منجر شود. بهندرت، بیماری سرخک میتواند باعث آسیب مغزی یا مرگ شود.

اوریون

اوریون باعث ایجاد تب، سردرد، درد عضالنی، خستگی، بیاشتهایی و تورم غدد بزاقی بناگوشی در یک طرف یا هردو طرف میشود.
اوریون میتواند منجر به ناشنوایی، التهاب پوشش مغز و/ یا طناب نخاعی )انسفالیت یا مننژیت(، تورم دردناک بیضه ها یا تخمدان ها و به ندرت مرگ شود.

سرخچه

تحت عنوان سرخک آلمانی نیز شناخته می‌شود( ‚ ویروس سرخچه باعث تب، گلودرد، بثورات، سردرد و سوزش چشم میشود. سرخچه در حداکثر نیمی از دختران و زنان میتواند باعث ایجاد آرتریت ( التهاب مفاصل ) شود.
اگر زنی هنگام بارداری به سرخچه مبتال شود، ممکن است دچار سقط جنین شود یا نوزادش با نقایص جدی زمان تولد متولد شود.
این بیماریها میتوانند بهراحتی از فردی به فردی دیگر انتقال یابند. در بیماری سرخک حتی الزم نیست تماس شخصی وجود داشته باشد. شما با وارد شدن به اتاقی که فردی مبتال به سرخک حداکثر 2 ساعت قبل آنجا را ترک کرده است میتوانید به بیماری سرخک مبتال شوید.
واکسنها و میزان باالی واکسیناسیون، باعث شده است که میزان گسترش این بیماریها در ایاالت متحده بسیار کمتر شود.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0