میزان و حداکثر معافیت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان چقدر است؟

دانش آموزان تا ۲۰ سال تمام است.

دانشجویان مقطع کاردانی هم دو و نیم سال است.دانشجویان مقطع کارشناسی نایپوسته٬ سی و شش ماه است.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته٬ سی و شش ماه است.

دانشجویان کارشناسی پیوسته٬ شصت ماه است.

دانشجویان کارشناسی ارشد پوسته٬ ۷۲ ماه است.

دانشجویان دکتری پزشکی پیوسته ۹۶ ماه است.

دانشجویان دکتری تخصصی پزشکی (دستیاری) یا غیر پزشکی٬ ۷۲ ماه است.

با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص٬ حداکثر ۱۲ ماه به مدت فوق اضافه می شود. معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی در طول مدت تحصیل٬ فقط ۱ بار قابل تمدید خواهد بود.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0