مطابق با آخرین آمار لاتاری اعلام شده، تعداد ثبت نام کنندگان و برندگان لاتاری 2018 به شرح زیر است:
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از کل دنیا (پرونده های ثبت شده):  14,692,258
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی در کل دنیا: 8,396,355
تعداد کل افراد ثبت نام شده از دنیا (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 23,088,613
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از ایران (پرونده های ثبت شده): 849,869
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی از ایران: 774,335
تعداد کل افراد ثبت نام شده از ایران (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 1,624,204
تعداد برندگان کل دنیا: 113,520
تعداد برندگان از آسیا:  15,997
تعداد برندگان از آفریقا: 46,944
تعداد برندگان از اروپا: 41,706
تعداد برندگان از امریکای شمالی: 15
تعداد برندگان اقیانوسیه: 3,863
تعداد برندگان امریکا جنوبی، امریکا مرکزی و جزایر کارائیب: 4,995
تعداد برندگان ایران:  4,500
تعداد کل ویزاهای صادر شده در دنیا: 49,713
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آسیا: 6,290
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اروپا: 20,434
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آفریقا: 20,532
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اقیانوسیه: 824
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکای شمالی: 2
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکا جنوبی، امریکای مرکزی و جزایر کارائیب: 1,631
تعداد کل ویزاهای صادر شده در ایران: 318

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0