مطابق با آخرین آمار لاتاری اعلام شده، تعداد ثبت نام کنندگان و برندگان لاتاری 2014 به شرح زیر است:
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از کل دنیا (پرونده های ثبت شده): 9,374,191
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی در کل دنیا: 5,259,576
تعداد کل افراد ثبت نام شده از دنیا (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 14,633,971
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از ایران (پرونده های ثبت شده): 554,327
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی از ایران: 483,027
تعداد کل افراد ثبت نام شده از ایران (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 1,037,354
تعداد برندگان کل دنیا: 140,659
تعداد برندگان از آسیا: 23,270
تعداد برندگان از آفریقا: 61,942
تعداد برندگان از اروپا: 46,589
تعداد برندگان از امریکای شمالی: 23
تعداد برندگان اقیانوسیه: 4,215
تعداد برندگان امریکا جنوبی، امریکا مرکزی و جزایر کارائیب: 4,620
تعداد برندگان ایران: 6,027
تعداد کل ویزاهای صادر شده در دنیا: 52,342
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آسیا: 8,500
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اروپا: 18,904
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آفریقا: 22,703
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اقیانوسیه: 761
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکای شمالی: 2
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکا جنوبی، امریکای مرکزی و جزایر کارائیب: 1,472
تعداد کل ویزاهای صادر شده در ایران: 2,386

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0