نکات و چک لیست قبل از مصاحبه

لطفاً برای شناسایی، مدارکی که باید در مصاحبه همراه خود بیاورید، به لیست دکمه های راهنمای سبز رنگ مراجعه کنید. هر مدرکی که به زبان انگلیسی، ترکی برای انکارا، عربی برای ابوظبی یا ارمنی برای ایروان نباشد باید با ترجمه انگلیسی تایید شده توسط مترجم همراه باشد. البته لیست مدارم مورد نیاز برای مصاحبه و … ادامه خواندن نکات و چک لیست قبل از مصاحبه