۲۰۲۳
سفارتافریقاآسیااروپااقیانوسیهآمریکا جنوبیآمریکا شمالیمجموع
ANK384519080001397
ABD36632754040751
YRV034724170002764
۲۰۲۲
سفارتافریقاآسیااروپااقیانوسیهآمریکا جنوبیآمریکا شمالیمجموع
ANK3391111162002062
ABD20237118110593
YRV171312700001984