تبديل تاریخ شمسي به ميلادي

چنانچه روز مورد نظر بين 1 فروردين تا 11 دي باشد عدد 621 و اگر روز مورد نظر بين 11 دي تا آخر اسفند باشد، عدد 622 را به سال شمسي مي افزاييم تا سال ميلادي به دست آيد.

مثال

22 بهمن (برابر با 11 فوريه) سال 57 شمسي مطابق با ؛

میلادی 1979=622+1357

14 خرداد (برابر با 4 ژوئن) سال 1368 شمسي برابر با ؛

میلادی 1989=621+1368

تبديل تاريخ ميلادي به شمسي

روز مورد نظر بين 1 ژانويه تا 21 مارس باشد عدد 622 و اگر روز مورد نظر بين 22 مارس تا آخر دسامبر باشد عدد 621 را از سال ميلادي كسر مي كنيم.

مثال

26 ژانويه (6 بهمن) 1978  ميلادي برابر است با ؛

شمسی 1356=622- 1978

يا 6 آگوست (15 مرداد) 1945 ميلادي برابر است با ؛

شمسی 1324=621- 1945

تبديل سال قمري به شمسي

هر سال قمري تقريبا 10 روز و 21 ساعت از سال شمسي كوتاه تر است يعني هر 33 سال شمسي برابر 34 سال قمري است بنابراين براي تبديل سال شمسي به قمري عدد سال شمسي را بر 33 تقسيم كرده حاصل را با عدد سال شمسي جمع مي كنيم.

مثال

سال 1373 شمسي برابر است با ؛

قمری 1414=41+1373      41=33 ÷ 1373

تبديل سال قمري به شمسي

براي تبديل سال قمري به سال شمسي، عدد سال قمري را بر 34 تقسيم كرده حاصل را از عدد سال قمري كم مي كنيم.

مثال

سال 1414 قمري برابر است با ؛

شمسی 1373=41 –  1414     41=34 ÷ 1414