مطابق با آخرین آمار لاتاری اعلام شده، تعداد ثبت نام کنندگان و برندگان لاتاری 2023 به شرح زیر است:
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از کل دنیا (پرونده های ثبت شده):  ؟
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی در کل دنیا: ؟
تعداد کل افراد ثبت نام شده از دنیا (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 9,570,291
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از ایران (پرونده های ثبت شده): ؟
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی از ایران: ؟
تعداد کل افراد ثبت نام شده از ایران (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): ؟
تعداد برندگان کل دنیا: 119,262
تعداد برندگان از آسیا: 24,044
تعداد برندگان از آفریقا: 49,119
تعداد برندگان از اروپا: 40,065
تعداد برندگان از امریکای شمالی: 16
تعداد برندگان اقیانوسیه: 2,503
تعداد برندگان امریکا جنوبی، امریکا مرکزی و جزایر کارائیب: 3,515
تعداد برندگان ایران:  5506
تعداد کل ویزاهای صادر شده در دنیا: ؟ 55061
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آسیا: ؟ 9557
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اروپا: ؟ 21756
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آفریقا: ؟ 21005
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اقیانوسیه: ؟ 829
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکای شمالی: ؟ 9
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکا جنوبی، امریکای مرکزی و جزایر کارائیب: ؟ 1856
تعداد کل ویزاهای صادر شده در ایران: 1103

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0