مطابق با آخرین آمار لاتاری اعلام شده، تعداد ثبت نام کنندگان و برندگان لاتاری 2022 به شرح زیر است:
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از کل دنیا (پرونده های ثبت شده): ؟ 13,191,296
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی در کل دنیا: ؟
تعداد کل افراد ثبت نام شده از دنیا (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): ؟ 7,336,302
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از ایران (پرونده های ثبت شده): ؟
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی از ایران: ؟
تعداد کل افراد ثبت نام شده از ایران (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): ؟
تعداد برندگان کل دنیا: 119,021
تعداد برندگان از آسیا: 24,001
تعداد برندگان از آفریقا: 49,001
تعداد برندگان از اروپا: 39.994
تعداد برندگان از امریکای شمالی: 16
تعداد برندگان اقیانوسیه: 2,487
تعداد برندگان امریکا جنوبی، امریکا مرکزی و جزایر کارائیب: 3,303
تعداد برندگان ایران: 5,739
تعداد کل ویزاهای صادر شده در دنیا: 54340
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آسیا: 11301
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اروپا: 21176
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آفریقا: 18944
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اقیانوسیه: 1057
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکای شمالی: 4
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکا جنوبی، امریکای مرکزی و جزایر کارائیب: 1853
تعداد کل ویزاهای صادر شده در ایران: 2,024

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0