مطابق با آخرین آمار لاتاری اعلام شده، تعداد ثبت نام کنندگان و برندگان لاتاری 2021 به شرح زیر است:
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از کل دنیا (پرونده های ثبت شده): 6,741,128
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی در کل دنیا: 5,089,579
تعداد کل افراد ثبت نام شده از دنیا (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 11,830,707
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از ایران (پرونده های ثبت شده): 404,863
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی از ایران: 355,040
تعداد کل افراد ثبت نام شده از ایران (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 759,903
تعداد برندگان کل دنیا: 130,449
تعداد برندگان از آسیا: 25,408
تعداد برندگان از آفریقا: 53,649
تعداد برندگان از اروپا: 45,267
تعداد برندگان از امریکای شمالی: 29
تعداد برندگان اقیانوسیه: 595
تعداد برندگان امریکا جنوبی، امریکا مرکزی و جزایر کارائیب: 5,501
تعداد برندگان ایران: 6,001
تعداد کل ویزاهای صادر شده در دنیا: ؟ 17302
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آسیا: ؟ 4048
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اروپا: ؟ 5174
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آفریقا: ؟ 5593
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اقیانوسیه: ؟ 497
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکای شمالی: ؟ 19
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکا جنوبی، امریکای مرکزی و جزایر کارائیب: ؟ 1990
تعداد کل ویزاهای صادر شده در ایران: ؟ 244

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0