مطابق با آخرین آمار لاتاری اعلام شده، تعداد ثبت نام کنندگان و برندگان لاتاری 2020 به شرح زیر است:
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از کل دنیا (پرونده های ثبت شده): 14,722,798
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی در کل دنیا: 8,459,756
تعداد کل افراد ثبت نام شده از دنیا (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 23,182,554
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از ایران (پرونده های ثبت شده): 709,469
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی از ایران: 644,975
تعداد کل افراد ثبت نام شده از ایران (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 1,354,444
تعداد برندگان کل دنیا: 83,884
تعداد برندگان از آسیا: 15,941
تعداد برندگان از آفریقا: 31,562
تعداد برندگان از اروپا: 30,794
تعداد برندگان از امریکای شمالی: 20
تعداد برندگان اقیانوسیه: 1,378
تعداد برندگان امریکا جنوبی، امریکا مرکزی و جزایر کارائیب: 4,189
تعداد برندگان ایران: 4,101
تعداد کل ویزاهای صادر شده در دنیا: 19,125
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آسیا: 4,055
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اروپا: 7,643
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آفریقا: 6,017
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اقیانوسیه: 543
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکای شمالی: 13
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکا جنوبی، امریکای مرکزی و جزایر کارائیب: 854
تعداد کل ویزاهای صادر شده در ایران: 131

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0