مطابق با آخرین آمار لاتاری اعلام شده، تعداد ثبت نام کنندگان و برندگان لاتاری 2019 به شرح زیر است:
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از کل دنیا (پرونده های ثبت شده): 14,352,013
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی در کل دنیا: 8,073,040
تعداد کل افراد ثبت نام شده از دنیا (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 22,425,053
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از ایران (پرونده های ثبت شده): 453,242
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی از ایران: 411,326
تعداد کل افراد ثبت نام شده از ایران (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 864,568
تعداد برندگان کل دنیا: 87,510
تعداد برندگان از آسیا: 15,519
تعداد برندگان از آفریقا: 38,247
تعداد برندگان از اروپا: 30,006
تعداد برندگان از امریکای شمالی: 18
تعداد برندگان اقیانوسیه: 1,538
تعداد برندگان امریکا جنوبی، امریکا مرکزی و جزایر کارائیب: 2,182
تعداد برندگان ایران: 4,199
تعداد کل ویزاهای صادر شده در دنیا: 45,889
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آسیا: 6,079
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اروپا: 17,897
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آفریقا: 20,336
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اقیانوسیه: 592
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکای شمالی: 8
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکا جنوبی، امریکای مرکزی و جزایر کارائیب: 977
تعداد کل ویزاهای صادر شده در ایران: 298

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0