مطابق با آخرین آمار لاتاری اعلام شده، تعداد ثبت نام کنندگان و برندگان لاتاری 2017 به شرح زیر است:
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از کل دنیا (پرونده های ثبت شده): 12,437,190
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی در کل دنیا: 6,907,396
تعداد کل افراد ثبت نام شده از دنیا (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 19,344,586
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از ایران (پرونده های ثبت شده): 737,181
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی از ایران: 653,672
تعداد کل افراد ثبت نام شده از ایران (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 1,390,853
تعداد برندگان کل دنیا: 83,910
تعداد برندگان از آسیا: 13,499
تعداد برندگان از آفریقا: 38,500
تعداد برندگان از اروپا: 28,500
تعداد برندگان از امریکای شمالی: 10
تعداد برندگان اقیانوسیه: 1,450
تعداد برندگان امریکا جنوبی، امریکا مرکزی و جزایر کارائیب: 1,951
تعداد برندگان ایران: 4,500
تعداد کل ویزاهای صادر شده در دنیا: 49,976
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آسیا: 7,650
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اروپا: 20,516
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آفریقا: 19,211
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اقیانوسیه: 766
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکای شمالی: 3
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکا جنوبی، امریکای مرکزی و جزایر کارائیب: 1,830
تعداد کل ویزاهای صادر شده در ایران: 2,106

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0