مطابق با آخرین آمار لاتاری اعلام شده، تعداد ثبت نام کنندگان و برندگان لاتاری 2015 به شرح زیر است:
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از کل دنیا (پرونده های ثبت شده):  9,399,747
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی در کل دنیا: 5,018,316
تعداد کل افراد ثبت نام شده از دنیا (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 14,418,063
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از ایران (پرونده های ثبت شده):  499,135
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی از ایران: 433,211
تعداد کل افراد ثبت نام شده از ایران (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 932,346
تعداد برندگان کل دنیا: 125,514
تعداد برندگان از آسیا:  20,002
تعداد برندگان از آفریقا: 58,000
تعداد برندگان از اروپا: 40,000
تعداد برندگان از امریکای شمالی: 14
تعداد برندگان اقیانوسیه: 3,499
تعداد برندگان امریکا جنوبی، امریکا مرکزی و جزایر کارائیب: 3,999
تعداد برندگان ایران: 4,992
تعداد کل ویزاهای صادر شده در دنیا: 49,377
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آسیا: 7,570
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اروپا: 19,811
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آفریقا: 19,686
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اقیانوسیه: 844
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکای شمالی: 7
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکا جنوبی، امریکای مرکزی و جزایر کارائیب: 1,459
تعداد کل ویزاهای صادر شده در ایران: 2,661

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0