مطابق با آخرین آمار لاتاری اعلام شده، تعداد ثبت نام کنندگان و برندگان لاتاری 2012 به شرح زیر است:
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از کل دنیا (پرونده های ثبت شده): 14,768,659
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی در کل دنیا: 4,903,609
تعداد کل افراد ثبت نام شده از دنیا (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 19,672,268
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از ایران (پرونده های ثبت شده): 289,586
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی از ایران: 258,149
تعداد کل افراد ثبت نام شده از ایران (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 547,735
تعداد برندگان کل دنیا: 100,021
تعداد برندگان از آسیا: 15,002
تعداد برندگان از آفریقا: 50,000
تعداد برندگان از اروپا: 31,001
تعداد برندگان از امریکای شمالی: 15
تعداد برندگان اقیانوسیه: 2,001
تعداد برندگان امریکا جنوبی، امریکا مرکزی و جزایر کارائیب: 2,002
تعداد برندگان ایران: 4,453
تعداد کل ویزاهای صادر شده در دنیا: 34,463
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آسیا: 6,481
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اروپا: 13,093
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آفریقا: 13,582
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اقیانوسیه: 562
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکای شمالی: 3
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکا جنوبی، امریکای مرکزی و جزایر کارائیب: 742
تعداد کل ویزاهای صادر شده در ایران: 2,428

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0