مطابق با آخرین آمار لاتاری اعلام شده، تعداد ثبت نام کنندگان و برندگان لاتاری 2011 به شرح زیر است:
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از کل دنیا (پرونده های ثبت شده): 12,001,578
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی در کل دنیا: 14,509,930
تعداد کل افراد ثبت نام شده از دنیا (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 16,511,508
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از ایران (پرونده های ثبت شده): 223,426
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی از ایران: 203,079
تعداد کل افراد ثبت نام شده از ایران (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 426,505
تعداد برندگان کل دنیا: 100,621
تعداد برندگان از آسیا: 14,999
تعداد برندگان از آفریقا: 51,004
تعداد برندگان از اروپا:30,999
تعداد برندگان از امریکای شمالی: 18
تعداد برندگان اقیانوسیه:1,600
تعداد برندگان امریکا جنوبی، امریکا مرکزی و جزایر کارائیب: 2,001
تعداد برندگان ایران: 2,819
تعداد کل ویزاهای صادر شده در دنیا: 51,118
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آسیا: 9,167
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اروپا: 16,378
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آفریقا: 24,015
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اقیانوسیه: 578
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکای شمالی: 2
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکا جنوبی، امریکای مرکزی و جزایر کارائیب: 978
تعداد کل ویزاهای صادر شده در ایران: 2,023

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0