اگر به طور قانونی ازدواج کرده اید، باید همسر خود را در مورد اینکه آیا با شما زندگی می کند یا قصد مهاجرت به ایالات متحده را دارد، لیست کنید.

شما باید نام همسرتان را بنویسید حتی اگر در حال حاضر از او جدا شده اید، مگر اینکه از نظر قانونی جدا شده باشید. جدایی قانونی ترتیبی است که زوجین متاهل باقی می مانند اما پس از حکم دادگاه جدا از هم زندگی می کنند.

اگر شما و همسرتان به طور قانونی از هم جدا شده باشید، همسرتان نمی تواند از طریق برنامه ویزای تنوع با شما مهاجرت کند.

اگر نام همسری را که به طور قانونی از او جدا شده اید وارد کنید، جریمه نمی شوید.

اگر به طور قانونی با حکم دادگاه از هم جدا نشده اید، حتی اگر قصد دارید قبل از درخواست ویزای DV طلاق بگیرید یا همسر شما قصد مهاجرت ندارد، باید همسر نیز در فرم شامل شود.

اگر نام همسر واجد شرایط خود را در لیست وارد نکنید یا کسی که همسر شما نیست وارد کنید، شما را واجد شرایط DV نمی کند.

اگر در زمان ورود (ثبت نام) ازدواج نکرده اید اما قصد دارید در آینده ازدواج کنید، نام همسر آینده خود را در فرم ورود خود ذکر نکنید، زیرا این امر شما را واجد شرایط DV نمی کند.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0