چه چیزی در زمان دعوت به مصاحبه تاثیر دارد؟

آیا KCC واقعا اسناد را در مورد شماره پرونده پردازش می کند؟ پاسخ ساده است – بله مطالعه مقاله بریت سایمون در این رابطه

عوامل تاثیر گذار در زمان دعوت به مصاحبه؛

  • کیس نامبر
  • زمان ارسال فرم ds-260
  • زمان ارسال مدارک (این بخش از 2022 از پروسه حذف شده)
  • تاریخ دریافت تاییدیه مدارک (این بخش از 2022 از پروسه حذف شده)
  • سفارت انتخابی
  • زمان آنلاک کردن فرم ds-260

سال مالی از اول اکتبر شروع میشود و تا ۳۰ سپتامبر سال بعد ادامه دارد. در این فاصله باید ویزا و مصاحبه شده باشید. ارسال اولین دعوت نامه ها با توجه به بررسی پرونده‌ها با کیس نامبر پایین از اول ماه آگوست شروع می شود.

منبع عکس موسسه مهاجر سرا

برای کیس نامبر xxxx تا چه زمانی فرصت دارم، فرم رو سابمیت کنم؟
مصاحبه کیس نامبر xxxx کی انجام میشه؟

جدول بالا بر اساس آمار دوره DV-2019 تهیه شده است و با توجه به شباهت بسیار زیاد شرایط صدور ویزا، تراکم و محدوده کیس نامبرهای آسیا و ایران در آن دوره با دوره DV-2020، میتوانیم از این آمار به عنوان رفرنسی برای پیش بینی تاریخ مصاحبه احتمالی استفاده کرد. این برای حالتی بیشتر کاربرد دارد که محدوده کیس نامبرها پایین باشد مثل سال 2022 یا 2025…

طرز استفاده:
1. محل حدودی کیس نامبر خود را در جدول پیدا کنید. (کیس نامبرها از سمت بالا به پایین افزایش می‌یابد و براساس مقادیر Visa Bulliten دوره قبل تهیه شده است.)

2. تاریخی که برای “اولین بار”، فرم DS-260 متقاضی اصلی را سابمیت کردید، اگر در محدوده سبز باشد = به موقع و در اولین فرصت به مصاحبه دعوت خواهید شد.
در این حالت زمان ارسال دعوتنامه مصاحبه با علامت مثلث، و زمان مصاحبه با علامت ستاره، نشان داده شده است.
اگر در محدوده قرمز باشد = نسبت به وضعیت کیس، ممکن است یک ماه تا سه ماه بعد از تاریخ سابمیت به مصاحبه دعوت شوید.
اگر در محدوده زرد باشد = نسبت به وضعیت کیس، ممکن است کیس به موقع به مصاحبه دعوت شود یا تأخیری کمتری نسبت به محدوده قرمز داشته باشد.

در صورت اعمال محدودیت در cut-off number ایران (مانند دوره DV-2019) و یا تاخیر در شروع بکار سفارت ها مثل سال مالی 2022 اتفاق بیوفتد، کیسهای ایران در مقاطع زمانی خاص ممکن است به تأخیر بیافتند. جدول بالا محتاطانه و با فرض عدم اعمال محدودیت برای ایران تهیه شده است.

مثال:
کیس نامبر 1500 اگر حدوداً تا اواسط June فرم متقاضی اصلی را سابمیت کند، به موقع به مصاحبه دعوت می‌شود. (احتمالاً اواخر September دعوت شده و در ماه November مصاحبه می‌شود)
ولی اگر حدوداً بعد از September سابمیت کند، نسبت به وضعیت ممکن است یک ماه تا سه ماه بعد از تاریخ سابمیت به مصاحبه دعوت شود.

مثال:
کیس نامبر 6000 اگر حدوداً تا اواسط November فرم متقاضی اصلی را سابمیت کند، به موقع به مصاحبه دعوت می‌شود. (احتمالاً اواخر February دعوت شده و در ماه April مصاحبه می‌شود)
ولی اگر حدوداً بعد از February سابمیت کند، نسبت به وضعیت ممکن است یک ماه تا سه ماه بعد از تاریخ سابمیت به مصاحبه دعوت شود.

تأثیر آنلاک و سابمیت مجدد فرم، در تاریخ مصاحبه

اگر آنلاک و سابمیت مجدد فرم در محدوده سبز انجام بگیرد، تاثیری در تاریخ مصاحبه ندارد.

اگر آنلاک و سابمیت مجدد فرم در محدوده قرمز انجام بگیرد نسبت به میزان و حساسیت تغییرات فرم، ممکن است تاریخ مصاحبه را به عقب بیاندازد.

تغییرات جزئی در فرم، معمولاً تأثیر منفی در تاریخ مصاحبه ندارد و باعث تأخیر نمی‌شود، ولی تغییرات مهم ممکن است حتی تا 2 ماه مصاحبه را به عقب بیاندازد.

تا قبل از مشخص شدن زمان و مکان مصاحبه، به درخواست ویرایش فرم، KCC رسیدگی می‌کند. به این صورت که فرم افراد اعلام شده، آنلاک می‌شود تا متقاضی مستقیماً تغییرات را انجام دهد ولی بعد از مشخص شدن وقت مصاحبه و انتقال کیس به سفارت، برای هرگونه تغییرات در کیس و فرم، باید با سفارت محل مصاحبه مکاتبه کنید. (در این حالت مصاحبه به تأخیر نمیافتد)

تغییر سفارت بین سه سفارت اصلی نیاز به آنلاک فرم ds-260 ندارد.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0